9. Info verplichting DAOvereenkomstig de richtlijnen van de FOD Economie worden wij als dierenarts ertoe gehouden volgende informatie te vermelden op onze website:

1. Informatieverplichting m.b.t. de dierenartsenpraktijk (DAP) Zandvliet

  •   Hoofdvestiging: Zandvliet 111, 2480 Dessel (BE)
  •   Vestigingseenheid: Klavet 25, 2440 Geel (BE)
  •   Telefoonnnummers: Dierenarts Mathieu Pille: +32 (0)479  528 505 - Dierenarts Eva Van Genechten: +32 (0)472 970 862
  •   E-mail: info@dapzandvliet.be
  •   Website: www.dapzandvliet.be
  •   Ondernemingsnummer: BE0578.967.957
  •   Diensten: diergeneeskundige diensten, meer bepaald voor kleine huisdieren (honden, katten, konijnen, cavia's,              fretten, ratten, vogels,...)
  •   De prijslijst van onze homogene en niet-homogene diensten (1 lijst) is te raadplegen in de map die u kan terugvinden      in de wachtzaal. Deze prijslijst is raadpleegbaar zowel exclusief als inclusief de BTW tarieven.

2. Informatieverplichting m.b.t. het gereglementeerd beroep van dierenarts

    a. Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De dierenartsen van DAP Zandvliet zijn ingeschreven bij de volgende                     beroepsvereniging:
 
        De Orde der Dierenartsen
        Salisburylaan 54, 9820 Merelbeke
        Telefoon: 09 225 58 18 - Fax: 09 225 54 95
        E-mail: info@ordederdierenartsen.be
        Website: www.ordederdierenartsen.be

    b. Beroepstitel en lidstaat waar die is toegekend:

        Dierenarts Eva Van Genechten:  erkend dierenarts - beroepstitel toegekend in België  - Ordenummer: N4522
        Dierenarts Mathieu Pille: erkend dierenarts - beroepstitel toegekend in België - Ordenummer: N4820

    c. Verwijzing naar de beroepsregels en wijze van toegang ertoe: 

        Dierenartsen dienen zich te houden aan "De Code der Plichtenleer". Deze gedragscode is raadpleegbaar in het                        Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen                                                                                                      (https://www.ordederdierenartsen.be/sites/default/files/public/Code2015.pdf).

3. Informatieverplichting m.b.t. vergunningen

    a. Medische beeldvorming
        
        DAP Zandvliet beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake:

        Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
        Departement Gezondheid & Leefmilieu
        Dienst Bescherming van de Gezondheid
        Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
        Telefoon: 02 289 21 11 - Fax: 02 289 21 12
        E-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
        Website: www.fanc.fgov.be
    
    b. Geneesmiddelendepot

        DAP Zandvliet beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot: DP 00107623. De bevoegde autoriteit            ter zake:

        Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) - DG Inspectie
        Afdeling Aflevering
        Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel
        Telefoon: 02 524 80 80 - Fax: 02 524  80 01
        E-mail: inspection@fagg.be
        Website: www.fagg-afmps.be

4. Verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA)

      Vinken verzekeringen bvba - CDV Nr.: 16249
      Deusterstraat 61, 3990 Peer - Tel.: 011 631 571 - Fax: 011 631 253 - E-mail: kris@vinkenm.be

      BA Beroep en BA Uitbating Dierenartsenpraktijk Zandvliet bvba
      Polisnummer: 03/66.347.492
      Maatschappij: AG Insurance NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

      De verzekeringsmakelaar bevestigt dat de verzekerde DAP Zandvliet verzekerd is voor het verzekeringsjaar 01/01/2018          t.e.m. 31/12/2018. De territorialiteit van de polis BA Beroep & Uitbating is wereldwijd (met uitzondering van de V.S.A.          en Canada).

5. Algemene verkoopsvoorwaarden

      De factuur dient binnen de 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling zal de hoofdsom van rechtswege en              zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 20 %, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire                          schadevergoeding voor buitenrechtelijke kosten. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen schriftelijk                  worden ingediend.                  
        
        

Comments