top of page

WETTELIJKE INFO

Overeenkomstig de richtlijnen van de FOD Economie worden wij als dierenarts ertoe gehouden volgende informatie te vermelden op onze website:

 

Informatieverplichting m.b.t. de dierenartsenpraktijk (DAP) Zandvliet

 

  • Hoofdvestiging: Zandvliet 111, 2480 Dessel (BE)

  • Vestigingseenheid: Klavet 25, 2440 Geel (BE)

  • Telefoonnummers: Dierenarts Mathieu Pille: +32 (0)479  528 505 - Dierenarts Eva Van Genechten: +32 (0)472 970 862

  • E-mail: info@dapzandvliet.be

  • Website: www.dapzandvliet.be

  • Ondernemingsnummer: BE0578.967.957

  • Diensten: diergeneeskundige diensten, meer bepaald voor kleine huisdieren (honden, katten, konijnen, cavia's, fretten, ratten, vogels,...)

  • De prijslijst van onze homogene en niet-homogene diensten (1 lijst) is te raadplegen in de map die u kan terugvinden in de wachtzaal. Deze prijslijst is raadpleegbaar zowel exclusief als inclusief de BTW tarieven.

 

Informatieverplichting m.b.t. het gereglementeerd beroep van dierenarts

 

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De dierenartsen van DAP Zandvliet zijn ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:

De Orde der Dierenartsen

Salisburylaan 54, 9820 Merelbeke

Telefoon: 09 225 58 18 - Fax: 09 225 54 95

E-mail: info@ordederdierenartsen.be

Website: www.ordederdierenartsen.be

 

 Beroepstitel en lidstaat waar die is toegekend:

 

Dierenarts Eva Van Genechten:  erkend dierenarts - beroepstitel toegekend in België  - Ordenummer: N4522

Dierenarts Mathieu Pille: erkend dierenarts - beroepstitel toegekend in België - Ordenummer: N4820

 

Verwijzing naar de beroepsregels en wijze van toegang ertoe: 

 

Dierenartsen dienen zich te houden aan "De Code der Plichtenleer". Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van                de Orde der Dierenartsen. Klik hier.                                                                                      

 

Informatieverplichting m.b.t. vergunningen

 

Medische beeldvorming

        

DAP Zandvliet beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake:

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Gezondheid & Leefmilieu

Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Telefoon: 02 289 21 11 - Fax: 02 289 21 12

E-mail: meldpunt@fanc.fgov.be

Website: www.fanc.fgov.be

    

Geneesmiddelendepot

 

DAP Zandvliet beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot: DP 00107623. De bevoegde autoriteit ter zake:

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) - DG Inspectie

Afdeling Aflevering

Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel

Telefoon: 02 524 80 80 - Fax: 02 524  80 01

E-mail: inspection@fagg.be

Website: www.fagg-afmps.be

 

Verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA)

 

Vinken verzekeringen bvba - CDV Nr.: 16249

Deusterstraat 61, 3990 Peer - Tel.: 011 631 571 - Fax: 011 631 253 - E-mail: kris@vinkenm.be

 

BA Beroep en BA Uitbating Dierenartsenpraktijk Zandvliet bvba

Polisnummer: 03/66.347.492

Maatschappij: AG Insurance NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

De verzekeringsmakelaar bevestigt dat de verzekerde DAP Zandvliet verzekerd is voor het verzekeringsjaar 01/01/2018 t.e.m. 31/12/2018. De                  territorialiteit van de polis BA Beroep & Uitbating is wereldwijd (met uitzondering van de V.S.A. en Canada).

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

De factuur dient binnen de 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling zal de hoofdsom van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 20 %, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buitenrechtelijke kosten. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen schriftelijk worden ingediend.                  

bottom of page